1. Quyết định số 388 về việc ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ
2. Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ (Quy chế 388)
3. Quyết định số 276 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ
4. Quyết định số 296 về việc ban hành văn bản họp hội đồng đánh giá tốt nghiệp theo quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ
5. Quyết định ban hành Quy chế đào tạo Vừa làm vừa học trình độ đại học
6. Thông báo triển khai quy chế đào tạo hệ vừa làm vừa học trình độ đại học
7. Quyết định số 1740 về việc ban hành quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
8. Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín (Quy chế 1740)