1. Quyết định Rà soát, đánh giá và cập nhật chường trình đào tạo

                               2. Quyết định Ban hành Chuẩn đầu ra các chuyên ngành đào tạo