1. Quyết định Rà soát, đánh giá và cập nhật chường trình đào tạo

                               2. Quyết định Ban hành Chuẩn đầu ra các chuyên ngành đào tạo

                               3. Ban hành Chương trình đào tạo