1. Quyết định ban hành xây dựng, điều chỉnh Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo

                               2. Quyết định Ban hành Chuẩn đầu ra các chuyên ngành đào tạo

                               3. Chuẩn đầu ra các chuyên ngành đào tạo